Korporativno upravljanje

Vizija :

  • Poslove iz registrirane djelatnosti obavljati na najvišem stupnju kvalitete u skladu sa Politikom kvalitete ISO standard

Misija :

  • Razvijati poslovne procese unutar tvrtke, prema kriteriju uspješnosti i transparentnosti

Opći cilj :

  • Postati nositelj razvoja zajednice

Posebni cilj :

  • Racionalizacijom  poslovanja povećati produktivnost tvrtke

Osnovne organizacijske vrijednosti i principi :

  1. Učinkovitost;
  2. Odgovornost;
  3. Kvaliteta proizvoda;
  4. Konkurentnost;

Strateški plan bilance i računa dobiti i gubitka  

PLAN BILANCE  2021.- 2023.  GODINA
AGRODUHAN d.o.o.
A K T I V A 2018. ostvareno 2019. ostvareno 2020. plan 2021. plan  2022. plan 2023. plan
1. POT.UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 0 0 0 0
2. DUGOTRAJNA IMOVINA 77.159 76.553 25.823 24.769 24.569 24.369
2.1. Nematerijalna imovina 101 44 0 0 0 0
2.1.1. Izdaci za razvoj 0 0 0 0 0 0
2.1.2. Koncesije, patenti, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 101 44 0 0 0 0
2.1.3. Goodwill 0 0 0 0 0 0
2.1.4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 0 0 0 0 0 0
2.1.5. Nematerijalna imovina u pripremi 0 0 0 0 0 0
2.1.6. Ostala nematerijalna imovina 0 0 0 0 0 0
2.2. Materijalna imovina 73.314 72.729 22.021 21.361 21.161 20.961
2.2.1. Zemljište 16.667 16.667 1.861 1.861 1.861 1.861
2.2.2. Građevinski objekti 45.694 51.863 16.100 15.800 15.500 15.200
2.2.3. Postrojenja i oprema 1.362 1.296 1.300 1.500 1.600 1.700
2.2.4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 2.444 2.319 2.200 2.200 2.200 2.200
2.2.5. Biološka imovina 0 0 0 0 0 0
2.2.6. Predujmovi za materijalnu imovinu 0 0 0 0 0 0
2.2.7. Materijalna imovina u pripremi 0 0 0 0 0 0
2.2.8. Ostala materijalna imovina 55 529 560 0 0 0
2.2.9. Ulaganja u nekretnine 7.092 55 0 0 0 0
A K T I V A 2018. ostvareno 2019. ostvareno 2020. plan 2021. plan  2022. plan 2023. plan
2.3. Dugotrajna financijska imovina 3.744 3.686 3.708 3.408 3.408 3.408
2.3.1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 3.408 3.408 3.408 3.408 3.408 3.408
2.3.2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 0 0 0 0 0 0
2.3.3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0 0 0
2.3.4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 0 0 0 0
2.3.5. Ulaganja u ostale vrijed.papire društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 0 0 0 0
2.3.6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 0 0 0 0 0 0
2.3.7. Ulaganja u vrijednosne papire 0 0 0 0 0 0
2.3.8. Dani zajmovi, depoziti i slično 336 278 300 0 0 0
2.4. Potraživanja 0 94 94 0 0 0
2.4.1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 0 0 0 0 0 0
2.4.2. Potraživanja od kupaca 0 94 94 0 0 0
2.5. Odgođena porezna imovina 0 0 0 0 0 0
3. KRATKOTRAJNA IMOVINA 35.707 36.739 42.051 36.700 39.800 42.900
3.1. Zalihe 28.700 32.824 38.500 32.600 35.600 38.600
3.1.1. Sirovine i materijal 7.472 3.724 8.000 3.000 6.000 9.000
3.1.2. Proizvodnja u tijeku 1.432 1.104 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3. Gotovi proizvodi 18.122 26.311 28.000 28.000 28.000 28.000
3.1.4. Trgovačka roba 978 1.212 1.000 100 100 100
3.1.5. Predujmovi za zalihe 129 19 0 0 0 0
3.1.6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 567 454 500 500 500 500
3.2. Potraživanja 3.303 2.772 2.551 2.600 2.600 2.600
3.2.1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 141 552 350 200 100 0
3.2.3. Potraživanja od kupaca 1.857 204 500 600 600 600
3.2.4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 1 2 1 0 0 0
3.2.5. Potraživanja od države i drugih institucija 1.061 1.850 1.500 1.600 1.700 1.800
3.2.6. Ostala potraživanja 243 164 200 200 200 200
A K T I V A 2018. ostvareno 2019. ostvareno 2020. plan 2021. plan  2022. plan 2023. plan
3.3. Kratkotrajna financijska imovina 681 874 500 500 600 700
3.3.1. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0 0 0
3.3.2. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 0 0 0 0
3.3.3. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 0 0 0 0
3.3.4. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom 0 0 0 0 0 0
3.3.5. Ulaganja u vrijednosne papire 0 0 0 0 0 0
3.3.6. Dani zajmovi, depoziti i slično 681 874 500 500 600 700
3.4. Novac u banci i blagajni 3.023 269 500 1.000 1.000 1.000
4. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 0 15 0 0 0 0
5. UKUPNA AKTIVA 112.866 113.307 67.874 61.469 64.369 67.269
6. IZVANBILANČNI ZAPISI 10.971 19.664 17.000 17.000 17.000 17.000

 

P A S I V A 2018. ostvareno 2019. ostvareno 2020. plan 2021. plan  2022. plan 2023. plan
1. KAPITAL I REZERVE 57.898 58.127 21.545 22.410 39.675 41.861
1.1. Temeljni (upisani) kapital 25.437 25.437 25.437 25.437 41.037 41.037
1.2. Kapitalne rezerve 35 35 7.695 0 0 0
1.3. Rezerve iz dobiti 0 0 0 0 0 0
1.3.1. Zakonske rezerve 0 0 0 0 0 0
1.3.2. Rezerve za vlastite dionice 0 0 0 0 0 0
1.3.3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 0 0 0 0 0 0
1.3.4. Statutarne rezerve 0 0 0 0 0 0
1.3.5. Ostale rezerve 0 0 0 0 0 0
1.4. Revalorizacijske rezerve 29.028 28.735 0 0 0 0
1.5. Rezerve fer vrijednosti 0 0 0 0 0 0
1.5.1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 0 0 0 0 0 0
1.5.2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 0 0 0 0 0 0
1.5.3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu 0 0 0 0 0 0
1.6. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 2.250 3.790 4.213 -3.892 -3.027 -1.362
1.6.1. Zadržana dobit 2.250 3.790 4.213 0 0 0
1.6.2. Preneseni gubitak 0 0 0 -3.892 -3.027 -1.362
1.7. Dobit ili gubitak poslovne godine 1.148 130 -15.800 865 1.665 2.186
1.7.1. Dobit poslovne godine 1.148 130 0 865 1.665 2.186
1.7.2. Gubitak poslovne godine 0 0 -15.800 0 0 0
1.8. Manjinski (nekontrolirajući) interes 0 0 0 0 0 0
  P A S I V A 2018. ostvareno 2019. ostvareno 2020. plan 2021. plan  2022. plan 2023. plan
2. REZERVIRANJA 1.000 1.945 1.506 1.106 0 0
2.1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 0 0 600 200 0 0
2.2. Rezerviranja za porezne obveze 0 0 0 0 0 0
2.3. Rezerviranja za započete sudske sporove 1.000 1.945 906 906 0 0
2.4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 0 0 0 0 0 0
2.5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 0 0 0 0 0 0
2.6. Druga rezerviranja 0 0 0 0 0 0
3. DUGOROČNE OBVEZE 26.686 20.496 16.000 13.816 11.652 9.576
3.1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0 0 0
3.2. Obv.za zajmove, dep.pod.unutar grupe 0 0 0 0 0 0
3.3. Obv. prema društvima pov. Sud. interesom 0 0 0 0 0 0
3.4. Obv. za zajmove društava povezanih sud. Int. 0 0 0 0 0 0
3.5. Obveze za zajmove, depozite i slično 0 1.000 0 0 0 0
3.6. Obveze prema bankama i drugim fin.inst. 19.412 12.320 16.000 13.816 11.652 9.576
3.7. Obveze za predujmove 0 0 0 0 0 0
3.8. Obveze prema dobavljačima 0 0 0 0 0 0
3.9. Obveze po vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
3.10. Ostale dugoročne obveze 0 0 0 0 0 0
3.11. Odgođena porezna obveza 7.274 7.176 0 0 0 0
4. KRATKOROČNE OBVEZE 27.282 32.733 28.823 24.137 13.042 15.832
4.1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0 0 0
4.2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 0 0 0 0 0 0
4.3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom 0 0 0 0 0 0
4.4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 0 0 0 0
4.5. Obveze za zajmove, depozite i slično 22 12.978 14.860 15.600 0 0
4.6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 13.470 5.891 1.700 2.151 2.151 2.063
  P A S I V A 2018. ostvareno 2019. ostvareno 2020. plan 2021. plan  2022. plan 2023. plan
4.7. Obveze za predujmove 4.468 2.562 6.859 0 0 0
4.8. Obveze prema dobavljačima 7.755 10.098 4.307 5.236 9.741 12.619
4.9. Obveze po vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0 0
4.10. Obveze prema zaposlenicima 830 771 700 750 750 750
4.11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 729 423 397 400 400 400
4.12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 0 0 0 0 0 0
4.13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 8 10 0 0 0 0
4.14. Ostale kratkoročne obveze 0 0 0 0 0 0
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 0 6 0 0 0 0
6. UKUPNA PASIVA 112.866 113.307 67.874 61.469 64.369 67.269
7. IZVANBILANČNI ZAPISI 10.971 19.664 17.000 17.000 17.000 17.000

 

PLAN RAČUNA  DOBITI  I  GUBITKA ZA  2021. GODINU
AGRODUHAN d.o.o.
  2018. ostvareno 2019. ostvareno 2020. plan 2021. plan 2022. plan 2023. plan
1. POSLOVNI PRIHODI 44.392 45.289 38.452 54.350 49.650 56.150
1.1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 535 1.090 144 50 50 50
1.2. Prihodi od prodaje 42.914 40.050 37.000 53.700 49.000 55.500
1.3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 69 0 108 0 0 0
1.4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0 0 0
1.5. Ostali poslovni prihodi 874 4.149 1.200 600 600 600
2. POSLOVNI RASHODI 41.645 43.710 53.062 52.305 47.585 53.513
2.1. Promjene vrijed. zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2.465 -7.881 -1.600 0 0 0
2.2. Materijalni troškovi 25.132 35.369 27.700 40.000 34.940 40.280
2.2.1. Troškovi sirovina i materijala 17.976 28.920 21.000 32.800 27.000 31.600
2.2.2. Troškovi prodane robe 5.332 5.092 5.300 5.500 6.150 6.750
2.2.3. Ostali vanjski troškovi 1.824 1.357 1.400 1.700 1.790 1.930
2.3. Troškovi osoblja 9.726 10.667 9.950 10.093 10.524 11.066
2.3.1. Neto plaće i nadnice 6.322 6.807 6.400 6.360 6.630 6.970
2.3.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 1.975 2.345 2.150 2.220 2.315 2.436
2.3.3. Doprinosi na plaće 1.429 1.515 1.400 1.513 1.579 1.660
2.4. Amortizacija 1.250 1.363 1.100 500 500 500
2.5. Ostali troškovi 1.710 1.954 1.485 1.612 1.521 1.567
2.6. Vrijednosna usklađenja 299 244 14.042 0 0 0
2.6.1. Dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 299 244 14.038 0 0 0
2.6.2. Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 0 0 4 0 0 0
  2018. ostvareno 2019. ostvareno 2020. plan 2021. plan 2022. plan 2023. plan
2.7. Rezerviranja 1.000 1.945 300 0 0 0
2.7.1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 0 731 0 0 0 0
2.7.2. Rezerviranja za porezne obveze 0 0 0 0 0 0
2.7.3. Rezerviranja za započete sudske sporove 1.000 906 0 0 0 0
2.7.4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava 0 0 0 0 0 0
2.7.5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 0 0 0 0 0 0
2.7.6. Druga rezerviranja 0 308 300 0 0 0
2.8. Ostali poslovni rashodi 63 49 85 100 100 100
3. FINANCIJSKI PRIHODI 883 765 810 650 700 750
3.1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) pod. unutar grupe 0 0 0 0 0
3.2. Prihodi od ulaganja u udjele društava povezanih sud.int. 0 0 0 0 0
3.3. Prihodi od ostalih dug. fin.ulaganja i zajmova pod.unutar grupe 0 0 0 0 0
3.4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s pod.unutar grupe 0 0 0 0 0
3.5. Tečajne razlike i ostali fin. Prih.iz odnosa s pod.unutar grupe 0 0 0 0 0
3.6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 0 0 0 0 0
3.7. Ostali prihodi s osnove kamata 693 465 460 500 550 600
3.8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 190 300 350 150 150 150
3.9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 0 0 0 0 0 0
3.10. Ostali financijski prihodi 0 0 0 0 0 0
4. FINANCIJSKI RASHODI 2.185 2.015 2.000 1.830 800 701
4.1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s pod. unutar grupe 0 0 0 0
4.2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 0 0 0 0
4.3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 1.937 1.676 1.650 1.680 650 551
4.4. Tečajne razlike i drugi rashodi 248 339 350 150 150 150
2018. ostvareno 2019. ostvareno 2020. plan 2021. plan 2022. plan 2023. plan
5. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POV. SUD.INTERESOM 0 0 0 0    
6. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 0 0 0 0    
7. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POV. SUD.INTERESOM 0 0 0 0    
8. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 0 0 0 0    
9. UKUPNI PRIHODI 45.275 46.054 39.262 55.000 50.350 56.900
10. UKUPNI RASHODI 43.830 45.725 55.062 54.135 48.385 54.214
11. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 1.445 329 -15.800 865 1.965 2.686
11.1. Dobit prije oporezivanja 1.445 329 0 865 1.965 2.686
11.2. Gubitak prije oporezivanja 0 0 -15.800 0 0 0
12. POREZ NA DOBIT 296  198 300 500
13. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1.445 131 -15.800 865 1.665 2.186
13.1. Dobit razdoblja 1.148 131 0 865 1.665 2.186
13.2. Gubitak razdoblja 0 0 -15.800 0 0 0