Agroduhan d.o.o.   
za poljoprivrednu proizvodnju i usluge

Slatina, N. Š. Zrinskog 30,
Tel. 033-551-422, fax. 033-552-402                                              
OIB:97446273531                                                              
IBAN:HR23 2390 0011 1003 0256 4                  
VAT ID:HR97446273531

Agroduhan d.o.o. Slatina, Nikole Šubića Zrinskog 30 OIB:97446273531 (u daljnjem tekstu: Društvo) prikuplja osobne podatke ispitanika u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, General Data Protection Regulation, GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/2018).

Odgovorna osoba u Društvu za GDPR: Marinko  Rakitničan

Prava i odgovornosti Društva i  osoba za koje se prikupljaju i obrađuju osobni podaci definirana su  Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka

Informacija o zaštiti osobnih podataka

Agroduhan d.o.o. Slatina  kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni, a kategorije osobnih podataka koje prikupljamo radi ispunjenja svrhe su sljedeće:

Osobni podaci koji se obrađuju za zaposlenike ili potencijalne zaposlenike su:  ime i prezime, OIB; datum rođenja; broj osobne iskaznice, broj putovnice, ime oca ili majke, prebivalište i adresa, telefon, e-mail adresa,  mjesto rođenja, broj zdravstvenog osiguranja, broj MIO osiguranja, osiguranje MIO II, vrsta radnog odnosa (određeno, neodređeno, ugovor o djelu), radno mjesto, stručna sprema (SSS, VŠS, VSS), zvanje ispitanika, IBAN, radni staž prije poslodavca, datum zasnivanja radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa, razlog prestanka radnog odnosa (mirovina, otkaz, itd), radno vrijeme zaposlenika, podaci o ostvarenim pravima iz radnog odnosa (npr. porodiljini dopust, bolovanje itd.), status zaposlen/nezaposlen.

Osobni podaci koji se obrađuju za uzdržavane članove obitelji zaposlenika ili potencijalne zaposlenike su: ime i prezime, OIB, datum rođenja, broj osobne iskaznice, prebivalište i adresa, mjesto rođenja, broj zdravstvenog osiguranja.

Osobni podaci koji se obrađuju za podatke fizičkih osoba dobavljača, kupaca i/ili predstavnika dobavljača, kupaca su: ime i prezime, OIB, datum rođenja, broj osobne iskaznice, prebivalište i adresa, mjesto rođenja, broj telefona i e-mail adrese, broj transakcijskog računa, podaci o imovini u vlasništvu i najmu/zakupu, podaci o financijskom stanju.

Osobni podaci koji se obrađuju za podatke vanjskih suradnika su:  ime i prezime, OIB, datum rođenja, broj osobne iskaznice, prebivalište i adresa, mjesto rođenja, broj telefona i e-mail adrese, IBAN.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu zaključenja radnog odnosa, poslovnog odnosa kupovine ili prodaje roba ili usluga, financijskog praćenja poljoprivredne proizvodnje i ostalih   poslovnih aktivnosti.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i zbog toga jer su nam neophodni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene na pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj.

Izvor osobnih podataka

Obrađujemo osobne podatke koji su potrebni za gore navedene svrhe i kad nisu prikupljeni izravno od osobe o čijim se podacima radi, a koje smo dobili od nadležnih institucija, javno dostupnih izvora, procjenitelja i drugih poslovnih partnera i kojeg Ispitanika o tome izvješćujemo sukladno odredbama Uredbe.

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Legitimni interes

Obrada Vaših podataka temeljem naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu.

Legitimni interesi temeljem kojih će Agroduhan d.o.o. obrađivati Vaše osobne podatke su vezani za izravnu promidžba (marketing) za potrebe obnove ugovora i provođenje video nadzora poslovnih objekata i identifikacije i evidencije posjetitelja u svrhu zaštite osoba i imovine.

Obveza čuvanja osobnih podataka

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim kada je to nužno u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o poslovnoj suradnji, pravnih obveza voditelja obrade, legitimnog interesa ili temeljem Vaše privole:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova, nadležnom državnom odvjetništvu ili drugim državnim tijelima za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;
 • ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem;
 • u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma;
 • u slučajevima određenim UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje u ime osiguratelja provode izvršitelji obrade;
 • ako su ti podaci potrebni tvrtki pružatelju usluge asistencija (ako je ugovorena);
 • ako su ti podaci potrebni pružateljima usluga tiska, pripreme i dostave pošte,
 • pružateljima informatičkih usluga;
 • ako su ti podaci potrebno odvjetnicima, vještacima, vanjskim procjeniteljima, cenzorima;
 • ako su ti podaci potrebni marketinškim i drugim poslovnim partnerima, revizorskim društvima.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ovisi o zakonskoj obvezi čuvanja podataka, vrsti sklopljenog ugovora, trajanju ugovora, i rokovima zastare potraživanja.

Prijenos osobnih podataka u zemlje ili međunarodne organizacije izvan Europskog gospodarskog prostora

Vaši osobni podaci u pravilu se obrađuju unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP). Osobni podaci otkrivati će se primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama onda kada je isto potrebno radi sklapanja i izvršavanja ugovora samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Ako ne postoji odluka o primjerenosti ili odgovarajuće zaštitne mjere što uključuje obvezujuća korporativna pravila, za prijenos ili skup prijenosa osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju moguće je korištenje odstupanja za posebne situacije sukladno čl.49. Uredbe ako je primjenjivo.

Koja su Vaša prava

 • pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. Agroduhan d.o.o.  Vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.
 • pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;
 • pravo na brisanje «pravo na zaborav» – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;
 • pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  • ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka,
  • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka,
  • ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva,
  • ako ste uložili prigovor na obradu;
 • pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
 • pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga;
 • pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razjasnili sporna pitanja. Navedeno možete učiniti na sljedeće kontakte: Agroduhan d.o.o. N.Š.Zrinskog 30, 33520  Slatina, telefon: 033/ 551 422, te e-mail: gdpr@agroduhan.hr. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU;
 • pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: gdpr@agroduhan.hr  ili na telefon  033/ 551 422;
 • pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od nas ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu.
 • pravo protivljenja odluci na temelju profila –  možete se  protiviti odluci Voditelja obrade koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući i izradu profila ispitanika), a koja bi za Vas proizvela određene pravne radnje ili druge važne učinke

Ostvarenje navedenih prava, uvažavajući iznimke predviđene za povlačenje privole i podnošenje pritužbe, možete zatražiti:

 • putem e-maila: gdpr@agroduhan.hr
 • na adresu Agroduhan d.o.o. Slatina  N.Š.Zrinskog 30.

U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost.

Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni preduvjeti, navedeno se ostvaruje putem propisanih obrazaca.

Internetske stranice, „kolačići“ i obrasci

Pregledavanjem naše internetske stranice www.agroduhan.hr ne prikupljaju se podaci koji bi omogućili utvrđivanje Vašeg identiteta.

Pošta i elektronička pošta

Kada nam šaljete poštu i elektroničku poštu, molimo vas da vodite računa o tome da nam ne dostavljate osobne podatke koji nam nisu potrebni za obradu Vašeg zahtjeva.

Čuvanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke štitimo od neovlaštenog pristupa, uporabe ili otkrivanja. Prikupljene osobne podatke čuvamo primjenjujući odgovarajuće tehničke, organizacijske i proceduralne mjere kako bismo spriječili neovlašteni pristup tim podacima i osigurali da se koriste u skladu s propisima.

Zadržavamo pravo promjene Pravilnika o obradi  i zaštiti osobnih podataka, te Vas molimo da pravovremeno provjerite njezin objavljeni sadržaj kako biste bili pravovremeno informirani o svim promjenama.

Agroduhan d.o.o. Slatina