KALENDAR VAŽNIJIH DOGAĐAJA
2019 – 2021 godine

Poziv za dokapitalizaciju

Dana 19.05.2019. godine

Na temelju Odluke Skupštine od 10.05.2019. godine ponovno javno objavljen poziv za dokapitalizaciju Agroduhan d.o.o. s rokom od 60 dana od dana objave za dostavu ponuda zainteresiranih investitora, nakon što je 10.11.2018. godine već objavljen Poziv za dokapitalizaciju Agroduhan d.o.o. u novcu do 20.000.000,00 kn na temelju Odluke Skupštine od 08.11.2018. godine donesene u skladu sa Odlukom Upravnog vijeća CERP-a od 06.11.2018. godine kojom je prihvaćen Plan optimizacije poslovanja društva Agroduhan d.o.o. i dana suglasnost Upravi Društva za objavu poziva zainteresiranim investitorima.


Dana 18.11.2019. godine

Javno objavljen Poziv za dokapitalizaciju na temelju odluke Nadzornog odbora od 15.11.2019. godine o čemu je dostavljena posebna obavijest Ministarstvu poljoprivrede i CERP Zagreb. Rok za dostavu ponuda 30 dana od dana javne objave.


Dana 18.12.2019. godine

Objava produženja roka za dostavu ponuda na javni poziv za dokapitalizaciju do 18.01.2020. godine, o čemu je posebna obavijest dostavljena Ministarstvu poljoprivrede i CERP-u Zagreb


Dana 17.01.2020. godine

Javno objavljena obavijest o dodatnom produženju roka za dostavu ponuda za dokapitalizaciju do 01.02.2020. godine o čemu je obaviješten CERP Zagreb i članovi Nadzornog odbora.


Dana 13.02.2020. godine

Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta osiguranja postupka dokapitalizacije društva kojom su CERP Zagreb i Agroduhan d.o.o. zaduženi da do kraja 2021. godine provedu Sjednice Skupštine Društva otvoreni postupak dokapitalizacije u kojem će pravo sudjelovanja imati privatni investitori u skladu s pravilima i odredbama propisa kojima se uređuje tržište kapitala


Dana 10.05.2019. godine

Održana (redovna) skupština Društva na kojoj su usvojena izvješća (uprave, revizora, nadzornog odbora) i donesena odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za objavu poziva za dokapitalizaciju


Dana 14.06.2019. godine

Održana skupština radi donošenja odluke o imenovanju jednog člana nadzornog odbora sukladno sadržaju Odluke Upravnog vijeća CERP Zagreb donesene 28. svibnja 2019. godine (Suzana Domjanić)


Dana 19.06.2020. godine

Održana (redovna) skupština Društva na kojoj su usvojena izvješća (uprave, revizora, nadzornog odbora), te su donesene odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora (Berislav Biočić, Dugo Selo) i o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora (Saša Bukovac, Zagreb)


Dana 16.07.2021. godine

Održana je redovna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina te su donesene sljedeće Odluke:


Sjednice Nadzornog odbora Agroduhan d.o.o.

U 2019. godini održane su:

 • 16. sjednica dana 23. siječnja 2019.g.
 • 17. sjednica dana 16. travnja 2019.g.
 • 18. sjednica dana 30. travnja 2019.g.
 • 19. sjednica dana 10. svibnja 2019.g.
 • 20. sjednica dana 14. lipnja 2019. g.
 • 21. sjednica dana 26. kolovoza 2019.g.
 • 22. i 23. sjednica 15. studeni 2019.g.
 • 24. sjednica 16. prosinca 2019.g.

U 2020. godini :

 • 25. sjednica 16. siječnja 2020.g.
 • 26. sjednica 05. lipnja 2020.g.
 • 27. sjednica 19. lipnja 2020.g.
 • 28. sjednica 09. srpnja 2020.g.
 • 29. sjednica 14. listopada 2020.g.
 • 30. sjednica 16. prosinca 2020.g.

U 2021. godini:

 • 31. sjednica 11.02.2021.
 • 32. sjednica 02.2021.
 • 33. sjednica 28.06.2021.
 • 34. sjednica   28.06.2021.
 • 35. sjednica  04.08.2021.
 • 36. sjednica 03.09.2021.
 • 37. sjednica 01.10.2021.
 • 38. sjednica 09.11.2021.
 • 39. sjednica 08.12.2021.

Dana 15.10.2021. godine

 • Održana je izvanredna Skupština društva  na kojoj je za člana Nadzornog odbora društva izabran Robertino Repić iz Slatine, sa mandatom u trajanju od 4 godine.

Dana 15.09.2021. godine

održana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina  na kojoj su usvojene sljedeće odluke:


Dana 20.08.2021. godine

 • održana je izvanredna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina na kojoj je izvršen izbor revizorskog društva Ažurnost d.o.o. Osijek za reviziju financijskih izvješća za međurazdoblje sa 31.07.2021. godine.

Dana 27.06.2022. godine

Održana je redovna skupština društva Agroduhan d.o.o. Slatina te su donesene sljedeće Odluke:


Dana 18.08.2022. godine

Održana je Skupština društva na kojoj je usvojena sljedeća odluka: