Društvo Agroduhan d.o.o.  kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Nabava roba i usluga provodi se sukladno Pravilniku o nabavi roba i usluga.