Agroduhan d.o.o. u ukupnoj hrvatskoj proizvodnji duhana sudjeluje sa oko 30%. Duhan kao poljoprivredna kultura na širem proizvodnom području na kojem Agroduhan d.o.o. organizira proizvodnju uživa komparativne prednosti povoljne klime i tla, dajući visoke prinose po jedinici površine, kao i kvalitetu priznatu i konkurentnu na svjetskom tržištu.

Proizvodnja duhana organizirana je na površinama u vlasništvu i zakupu oko 400 poljoprivrednih proizvođača-nositelja poljoprivrednih gospodarstava na površini od oko 1.600 ha, koji raspolažu sa optimalnim sušnim kapacitetima srazmjerno prrinosu, te koji su osposobljeni za sve faze proizvodnje uz stručni nadzor tehnološke službe Agroduhan d.o.o. u provođenju proizvodnih mjera o kojima ovisi prinos i kvaliteta duhana u listu. Na vlastitim površinama na lokaciji Nova Šarovka organiziramo proizvodnju na površini veličine 85 ha.

U uzgoju duhana Agroduhan d.o.o. koristi sorte prema zahtjevima svjetskog tržišta. Uzgoj rasada, zbog očuvanja okoliša i poboljšanja kvalitete duhanskog lista, vrši se u hidroponima, bez upotrebe Metilbromyda.

Agroduhan d.o.o. ispunjava sve zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti obrade i upisan je u Upisnik obrađivača duhana pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske.

Godine 1993. godine puštanjem u rad novog postrojenja za treširanje duhana dostignut je najviši stupanj u industrijskom procesu obrade, pakiranja i pripreme duhana za prodaju na domaćem i svjetskom tržištu. Vrijednost te specifične opreme mjeri se iznosom od 5.000.000,00 $, koja osigurava provođenje novog programa više faze obrade duhana priznatog i u svjetskim razmjerima. Instalirani kapaciteti pogona za obradu duhana dostatni su za oko 5.000 tona godišnje proizvodnje obrađenog duhana.

Unatoč velikoj ponudi duhana tipa FCV Virginia na izuzetno konkurentnom svjetskom tržištu, Agroduhan d.o.o. može parirati ostalim svjetskim proizvođačima i dostizati sve oštrije standarde u načinu manipuliranja, čuvanja i pakiranja obrađenih duhana, jer ima relativnu stabilnost ponude u količinama i kvaliteti na duži rok. Osim toga, u mogućnosti smo izraditi blendove sa točno određenim omjerima pojedinih insercija prema potrebama i zahtjevu poznatog kupca.

Nakon završenog procesa obrade duhan se čuva u vlastitim regalnim skladištima kapaciteta 3.000 t gotove robe pakirane u standardiziranim kartonskim kutijama C-48 neto težine 200 kg, od čega oko 2.400 t duhana obrađenog u stripsu, oko 500 tona velikog rebra i oko 100 t duhanskih otpadaka u obliku malog rebra i sitnjevine.