AKCIJSKI PLAN

DOKUMENT U .PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU:

PROVEDENE AKTIVNOSTI

Provedene aktivnosti u društvu Agroduhan d.o.o. Slatina vezano za Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2019. – 2020. godina

Broj

Smjernica

Provedene aktivnosti

1.1.1.

Sastavljanje financijskih izvješća u skladu s HSFI, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu te Zakonu o trgovačkim društvima vodeći pri tome računa o suvremenim međunarodnim tendencijama u financijskom izvješćivanju kao i o zahtjevima tržišta. Objava financijskih izvješća na internetskim stranicama.

Financijski izvještaji se izrađuju sukladno HSFI, posebnim propisima, Zakonu o računovodstvu i Zakonu o trgovačkim društvima.

Financijska izvješća u rokovima se predaju nadležnim institucijama.

Financijska izvješća su objavljena na internet stranicama društva.

1.1.2.

Praćenje i izvještavanje o vlasničkoj strukturi i promjeni u vlasničkoj strukturi.

Društvo je javno objavilo vlasničku strukturu društva na Internet stranicama društva.

1.1.3.

Jačanje sustava unutarnjih kontrola na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati stalnu primjenu svih predviđenih kontrolnih mehanizama koji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor na poslovnom djelatnošću i poslovnim upravljanjem, u svrhu sprečavanja korupcije, uključujući jačanje kontrolnih mehanizama vezano uz procjenu, prepoznavanje i ublažavanje rizika.

Definirana je mapa rizika sa određivanjem najznačajnijih rizika koji uvjetuju poslovanje društva, njihovom značajnošću i mjerama za ublažavanje.

Uspostavljena je funkcija praćenja usklađenosti.

Izrađeni su interni akti za osnovne poslovne procese.

1.1.4.

Jačanje unutarnje revizije na način kako je uređeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Treba osigurati integritet revizijskih procesa, od revizora i računovođa tražiti da djeluju konzistentno i u skladu s pravilima revizijskog djelovanja u slučaju sumnje o postojanju prijevare i korupcije.

Ustrojena je funkcija unutarnje revizije i zaposlena osoba koja obavlja poslove unutarnje revizije.

1.3.1.

Provjera i praćenje sukoba interesa članova Nadzornog odbora

Dostavljena izjava o nepostojanju sukoba interesa.

1.3.2.

Provjera i praćenje sukoba interesa članova Uprave

Dostavljena izjava o nepostojanju sukoba interesa.

1.3.3.

Definirati specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja u vezi s darovima i naknadama od poslovnih partnera i poslovnim partnerima, upravljanje sredstvima, povjerljivosti i nepristranošću, obavljanje dodatnog posla, razdvajanjem privatnih i poslovnih interesa

Usvojen kodeks poslovnog ponašanja i imenovan povjerenik za etiku.

1.3.4.

Potpisivanje izjave o povjerljivosti i nepristranosti za zaposlenike na radnim mjestima koja su ocijenjena visokim rizikom za korupciju

 

Izvršena procjena radnih mjesta i definirana radna mjesta koja su izložena visokom stupnju rizika za korupciju.

Potpisane izjave o povjerljivosti i nepristranosti te nepostojanju sukoba interesa.

1.4.1.

Trgovačka društva u državnom vlasništvu kao obveznici primjene Zakona opravu na pristup informacijama dužna su kvartalno i godišnje objavljivati u otvorenom obliku podatke o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima (u novcu, dobrima i uslugama)

Redovna objava podataka o sponzorstvima, donacijama ili drugim bespovratnim sredstvima

Usvojen pravilnik o donacijama i sponzorstvima i uspostavljena praksa javne objave dodijeljenih donacija i sponzorstava.

2.1.1.

Donošenje i javna objava etičkog kodeks kojim se utvrđuje vrste i postupak disciplinskih mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike, procedure ili pravila etičkog ponašanja, a radi podizanja razine informiranosti o postavljenim zabranama te kako bi se razvila svijest o problematici i posljedicama nepropisnog ponašanja

Usvojen Kodeks poslovnog ponašanja.

Usvojen Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti.

2.1.2.

Imenovanje povjerenika za etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i moguće koruptivnim ponašanjem zaposlenika, te promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosa prama građanima korisnicima usluga

Imenovan povjerenik za etiku.

2.1.3.

Implementacija samoprocjene procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta.

Usvojen interni akt.

2.2.1.

Objava kalendara važnih događaja koji se očekuju u narednoj poslovnoj godini (objave financijskih rezultata, održavanja skupštine Društva…)

Uspostavljena praksa objave kalendara značajnijih događaja na Internet stranicama društva.

2.2.2.

Definirati i na mrežnoj stranici objaviti viziju i misiju društva, opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje, osnovne organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)

Definirana vizija i Misija društva, te opći i posebni ciljevi društva, te osnovne organizacijske vrijednosti.

Objavljeni planovi poslovanja.

2.2.3.

Potpisivanje izjave o integritetu za ponuditelje u postupku nabave u slučaju nabave robe iznad 20.000 kuna i radova iznad 100.000 kuna

Usvojene izmjene Pravilnika o nabavi roba i usluga koja obvezuje potpisivanje izjave o integritetu u definiranim slučajevima.

Pravilnik o nabavi roba i usluga objavljen na Internet stranicama društva.

2.2.4.

Proaktivno objavljivanje informacija, kako je uređeno Zakonom o pravu na pristup informacijama i ostalim aktima

Ustrojene procedure objavljivanja informacija sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama i ostalim aktima.

2.2.5.

Imenovanje službenika za informiranje kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija za Društvo i društvo-kćer

Imenovan službenik za informiranje i Pravilnik o radu službenika za informiranje.

2.3.1.

Uspostava učinkovitog internog sustava prijavljivanja nepravilnosti putem kojih nepravilnosti, prijevare ili sumnje na korupciju mogu biti prijavljene.

Usvojen Pravilnik o postupku prijave nepravilnosti i zaštiti prijavitelja nepravilnosti, te imenovana odgovorna osoba.

2.4.1.

Potrebno je procijeniti probleme koji nastaju i testirati razinu znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti, sa svrhom da se utvrdi poznavanje sustava, kako bi bilo moguće sustav dalje razvijati i poboljšavati, kao i povećati razinu znanja zaposlenika.

Usvojen Pravilnik o edukaciji i testiranju zaposlenika vezano za antikorupcijski plan.

2.4.2.

Uvođenje obavezne specijalizirane edukacije zaposlenika kako bi se izgradila etička kompetentnost. Potrebno je osobe dodatno educirati iz područja etike, pristupa informacijama, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave te zaštite oštećenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju

Usvojen Pravilnik o edukaciji i testiranju zaposlenika vezano za antikorupcijski plan.

2.4.3.

Donošenje planova edukacije

Usvojeni planovi edukacije.