Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire društvo Agroduhan d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14), izmjene (NN 141/2022) .

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva društvu Agroduhan d.o.o. Slatina. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Službenik za informiranje: Elvis Mališ, tel: +385033554511

IZVJEŠĆA
ZAKONODAVSTVO
  • Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22
  • Zakon o duhanu, Narodne novine broj 69/99, 14/14, 32/19